Tải ứng dụng ECHECK
Bạn có thể tải ứng dụng cho máy:

-          Các máy sử dụng hệ điều hành Window (phone): Tại đây 

-          Các máy điện thoại sử hệ điều hành Android: Tại đây